Phép màu trong đời thực

Giờ tôi không thể chạy xe máy ban đêm nữa. Tôi nghi là do cặp kính đang mang vẫn chưa đúng độ. Nghĩ thế để còn hy vọng. Khi không bỗng nhớ hồi thi lên lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) năm…nào mình quên mất, chắc là năm một ngàn chín trăm…hồi đó. Môn thi là Tập làm văn, đề thi thì ghi lên bảng, mà mình thì ngồi tận bàn cuối, mắt cận thị nặng nên nhìn chữ “chiếu” thành chữ “chiều”. Thành ra “Em hãy tả một…

Read More