Ma da

Truyện ma có thật thường ngắn lắm, ngoại trừ khi người ta thêm mắm thêm muối cho nó dài. Tôi lại dở văn nên không chế gì thêm được. Vả chăng tôi lại nghĩ mình viết dài mà không hấp dẫn người ta sẽ lười đọc. Vậy nên tôi xin tóm tắt câu chuyện ma […]