Tiếng Sài Gòn

Về các từ khác âm đồng nghĩa, có đến hàng loạt như: bát/ chén, cốc/ ly, màn/ mùng, quả/ trái, mùi/ ngò, sắn/ mì, doi/ mận, đắt/ mắc, phanh/ thắng, dong/ đao, bố mẹ/ ba má, xấu hổ/ mắc cỡ… Tiếng Sài Gòn nói riêng hay Nam bộ nói chung có nhiều đặc điểm mang […]