Một điều nhịn

Nhường nhịn không phải là hạ thấp bản thân, mà để giữ hòa khí với mọi người. “Một điều nhịn chín điều lành”- câu tục ngữ – không có nghĩa là nhu nhược, hèn nhát mà chính là “lùi một bước để tiến lên hai bước”. Ông bà ta dạy: “Một điều nhịn chín điều […]