Nhớ bạn khóa KA đại học Kinh tế

Năm 1978 là năm cuối Đại học Kinh tế của tôi. Khóa tôi học gọi là khóa KA, chỉ có 3 năm, vì là chuyển tiếp 2 năm Đại học Luật khoa cũ. Các khóa sau này gọi là K1, K2, K3 v.v… Tôi học ngành Thống kê- Toán, lớp Thống kê nông nghiệp. Lớp tôi có khoảng 50 sinh viên, chia làm 5 tổ. Tôi thuộc tổ 1. Mỗi tổ có tổ trưởng và tổ phó. Ngoài 2 người bạn đồng hương, tôi chơi thân với anh Út tổ…

Read More