Nơi chưa từng đến

Ba mươi mấy năm đi làm phim, trải qua nhiều vùng miền của đất nước, có lẽ vì vậy nên vào tuổi này tôi không còn thiết tha gì đến chuyện đi du lịch. Mà thật ra còn rất nhiều nơi tôi chưa hề đặt chân đến, như Hà nội chẳng hạn. Có hai cơ […]