Nhớ trường Đại học Kinh tế

Gần cuối năm 1975 trường đại học Luật khoa cũ triệu tập, lúc đó tôi đang ở Bến tre. Giấy báo gửi về nhà bà dì, nơi tôi tạm trú. Nửa mừng nửa lo, tôi chuẩn bị lên Sài Gòn. Mừng vì không ngờ lại được tiếp tục học. Lo vì bỏ công việc phụ ba má bán bánh mì. Sau giải phóng, gần nửa năm im ru, tôi tưởng trường đại học Luật khoa đã giải tán luôn nên yên tâm chăm lo làm ăn mua bán, không thiết…

Read More