Ngoại tôi và câu chuyện “bệnh viện trả về”

Ngoại và má tôi sống thọ lắm, trên 90 tuổi. Ngoại có má tôi là con một, còn má tôi sinh cả một đàn con hơn mười đứa. Ngoại chỉ thích sống một mình, nhà mái lá có 3 phòng: phòng khách có bàn thờ Phật và tổ tiên, phòng ngủ và nhà bếp. Trong vùng đất rộng mà bà Tám, em Ngoại sở hữu, Ngoại tôi, một thời gian cất nhà ở mé này, thời gian sau chuyển sang mé khác, nằm trong vườn cây ăn trái. Về sau…

Read More